Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap Kiezel en Kei

Wat doet de MR?

De MR van de Kiezel en Kei bestaat uit 4 leden en vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn voor ouders toegankelijk. De data van de MR-vergaderingen staan in de nieuwsbrief en in de agenda op de website.  Onderwerpen die besproken worden zijn o.a:

  • Implementatie van schoolplannen
  • Jaarlijkse formatie
  • Schoolbegroting
  • Schoolgids
  • Schoolontwikkelingen

Via de Medezeggenschapsraad wordt er voortdurend gebouwd aan het onderwijs op Kiezel en Kei.

Geledingen van de MR:

De MR bestaat uit zowel ouders als personeel.

De oudergeleding bestaat uit Armand Lans (voorzitter) en Mathieu Oosterink. De personeelsgeleding bestaat uit: Vera Regelink- Lensink (secretaris) en Chantal Tolkamp (vice voorzitter)

De vergaderingen van de MR zijn algemeen toegankelijk en kunnen ook door ouders die geen MR-lid zijn, worden bijgewoond.

 

Het jaarplan van de MR en de notulen kunnen worden opgevraagd bij v.lensink@oponoa.nl